Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit

IGJEUM

Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit është një njësi kombëtare kërkimore shkencore që vepron nën ombrellën e Universitetit Politeknik të Tiranës.

Shërbimet kryesore të IGJEUM-it janë:

 • Studimi i fenomeneve gjeologjike si: fenomenet gjeofizike, gjeomekanike etj. si dhe krijimi mbi bazën e tyre i hartave gjeologjike dhe tematike
 • Studimi dhe vlerësimi i burimeve natyrore të vendit përsa i përket burimeve nëntokësore
  minerale, energjetike dhe atyre ujore.
 • Realizimi i kërkimit shkencor në fushën e rreziqeve natyrore si dhe të atyre të krijuara nga
  aktiviteti i njeriut (rrëshqitje, erozion, përmbytje, ndotje e mjedisit, etj.)
 • Studim i mikrozonimit në lidhje me vlerësimin e riskut sizmik në shkallë lokale dhe
  kombëtare;
 •  Adoptimi i standarteve europiane në studimet sizmike.
 • Studimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i aktivitetit sizmik të vendit dhe mundësimi i shpërndarjes së të dhënave në kohë reale për vendimmarrësit dhe opinionin e gjerë.
Faqja zyrtare e IGJEUM është: www.geo.edu.al

Struktura e brendshme organizative

Drejtor i IGJEUM: Prof. Asoc. Ylber Muceku

IGJEUM ka këto Departamente

Departamentet e IGJEUM:

E gjeni: