Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

FTI

Historia e Degës së Inxhinierisë Elektronike fillon që prej viteve ´60, me formimin e Katedrës së Elektronikës, si pjesë e Fakultetit të Inxhinierisë. Krijimi i Fakulteti të Teknologjisë së Informacionit daton në 2007. Programet e studimit të FTI-së ofrojnë njohuri në fushat e arkitekturës e sistemeve të telekomunikacioneve, teknikave numerike dhe analoge të përpunimit dhe transmetimit të sinjaleve multimediale, sistemet satelitore, sistemet me fibra optike, protokollet e transmetimit të të dhënave, rrjetat e kompjuterave, rrjetat me sensorë, rrjetat ad- hoc, arkitekturën e sistemeve të përpunimit,
strukturën e bazave të të dhënave, sistemet e shpërndarë, inxhinieria e softuerit, teknologjitë Web, elementët bazë të sistemeve elektronike, projektimin e elementëve përbërës të sistemeve elektronike, aplikimet e sistemeve elektronike në industri, etj.

Faqja zyrtare e Fakuletit: fdut.edu.al .

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit: Prof. Elinda Kajo (Meçe)
Zv. Dekan: Prof. Asoc. Indrit Enesi
Zv. Dekan: Dr. Evis Trandafili

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit:

Programet e studimit

Nr.Programi I StudimitLloji I Diplomës
1.Inxhinieri ElektronikeBachelor
2.Inxhinieri InformatikeBachelor
3.Inxhinieri TelekomunikacioniBachelor
4.Inxhinieri ElektronikeMaster Shkencor
5.Inxhinieri InformatikeMaster Shkencor
6.Inxhinieri TelekomunikacioniMaster Shkencor
7.Inxhinieri InformatikeMaster Profesional
8.Teknologji InformacioniMaster Profesional
9.Teknologjite e Informacionit dhe Komunikimit:Doktoraturë (PHD)
10.Inxhinieri InformatikeDoktoraturë (PHD)
11.Telekomunikacion dhe Inxhinieri InformacioniDoktoraturë (PHD)

Na gjeni: