Fakulteti i Inxhinierisë Matematike & Inxhinierisë Fizike

FIMIF

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike u krijua si pjesë përbërëse e Universitetit Poilteknik të Tiranës në vitin 2007. Ky është një fakultet i cili ofron formim bazë dhe të avancuar të shkencave inxhinierike si dhe të shkencave kompjuterike, fotonike, elektronike, optike, automatizim dhe telekomunikacion. Studentët të cilët diplomohen pranë FIMIF punësohen në shumë fusha të ekonomisë ndër të cilat mund të përmendim: inxhinierë në laboratorët e kontrollit dhe të testimit të materialeve; inxhinierë për aplikimin e metodave moderne të matjes së rrezatimeve optike, të temperaturës, emisioneve akustike, përdorimit të ultratingujve për qëllime industriale dhe mjekësore; inxhinierë për përdorimin e pajisjeve lazer dhe me fibra optike në teknologjinë e komunikimit etj

Faqja zyrtare e fakultetit: fimif.edu.al

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë Matematike & Inxhinierisë Fizike: Prof.Shkëlqim Kuka
Zv. Dekan: Prof. Asoc. Valbona Muda
Zv. Dekan: Prof. Asoc. Dhurata Kuqi

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike & Inxhinierisë Fizike ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Inxhinierisë Matematike & Inxhinierisë Fizike:

Programet e studimit

Nr. Programi I studimit Lloji i diplomës
1.Inxhinieri FizikeBachelor
2.Inxhinieri MatematikeBachelor
3.Inxhinieri FizikeMaster Profesional
4.Inxhinieri Matematike, Profili Analiza SistemeshMaster Profesional
5.Inxhinieri Matematike, Profili AktuaristikëMaster Profesional
6.Inxhinieri FizikeMaster Shkencor
7.Inxhinieri MatematikeMaster Shkencor
8.Inxhinieri Fizike në MjekësiMaster Shkencor
9.Inxhinieri MatematikeDoktoraturë (PHD)
10.Inxhinieri FizikeDoktoraturë (PHD)

Na gjeni: