Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave

FGJM

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave është shkolla e parë e lartë në Shqipëri për përgatitjen e specialisteve për të gjitha degët e shkencave të industrisë minerare. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave u formua dhe u zhvillua në kuadrin e Institutit të Lartë
Politeknik të Tiranës dhe Fakultetit të Inxhinierisë të Universitetit të Tiranës. Mbi këtë bazë,
drejtimi i përgatitjes së studentëve ka qënë dhënia e titullit “Inxhinier” për të gjitha specialitetet që përgatiteshin. Kjo lidhet me formimin e thellë inxhinierik të planeve dhe të programeve mësimore. Ky drejtim vazhdon të jetë edhe sot.

Faqja zyrtare e Fakuletit: fgjm.edu.al.

Struktura e brendshme organizative

Dekani i Fakultetit të Drejtësisë: Prof. Vasil Jorgji
Zv. Dekan Prof. Irakli Prifti
Zv. DekanDr. Altin Karriqi

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave ka këto Departamente

Departamentet e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave:

Programet e studimit

Nr.Programi i studimitLloji i diplomës
1.Inxhinieri GjeomjedisiBachelor
2.Inxhinieri GjeoinformatikeBachelor
3.Inxhinieri e Burimeve MinerareBachelor
4.Inxhinieri e Naftës dhe GazitBachelor
5.Inxhinieri GjeologjikeBachelor
6.Inxhinieri Gjeologjike, Profili Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji
7.Inxhinieri Gjeologjike, Profili Vendburimet e Mineraleve të Dobishme dhe PetrologjiMaster Shkencor
8.Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeologji e Vendburimeve HidrokarbureMaster Shkencor
9.Inxhinieri Gjeologjike, Profili GjeoinformatikëMaster Shkencor
10.Inxhinieri Burimet Minerare, profili Pasurim Mineralesh dhe Riciklim MbetjeshMaster Shkencor
11.Inxhinieri Burimet Minerare, profili Inxhinieri Minerare dhe MarkshajderiMaster Shkencor
12.Inxhinieria e Naftës dhe GazitMaster Shkencor
13.Inxhinieri Gjeologjike,profili Gjeologji Inxhinierike dhe HidrogjeologjiMaster Shkencor
14.Inxhinieri GjeomjedisiMaster Shkencor
15.Inxhinieri e Burimeve Minerare, profili Inxhinieri MinerareMaster Profesional
16.Inxhinieri e Burimeve Minerare, profili GjeomatikëMaster Profesional
17.Inxhinieri e Burimeve Minerare, profili Pasurim i Mineraleve dhe Riciklim i MbetjeveMaster Profesional
18.Inxhinieri e Naftës dhe GazitMaster Profesional
19.Inxhinieri Gjeologjike, profili GjeoinformatikëMaster Profesional
20.Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeologji Inxhinierike dhe HidrogjeologjiMaster Profesional
21.Inxhinieri Gjeologjike, profili Gjeologji e vendburimeve të HidrokarbureveMaster Profesional
22.Inxhinieri Gjeologjike, profili Vendburimet e Mineraleve të dobishme-PetrologjiMaster Profesional
23.Inxhinieri GjeomjedisiMaster Profesional
24.GjeoshkencatDoktoraturë (PHD)
25.Burimet dhe MjedisDoktoraturë (PHD)

Na gjeni: